Stichting Vrienden van Lotus respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Stichting Vrienden van Lotus met uw persoonsgegevens omgaat. Wanneer u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Vrienden van Lotus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u ons steunt, vrijwilliger bij ons bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens
 • inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze

Verkrijging persoonsgegevens

In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld omdat u een offerteaanvraag doet of een opdracht verleend, bij ons in dienst komt, het contactformulier invult uw visitekaartje aan ons verstrekt, via social media informatie aan ons verstrekt of uit telefoongesprekken of e-mailcontact met u.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens op een andere manier verkrijgen, bijvoorbeeld via een derde die aangeeft dat u interesse heeft in onze stichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen en doelen

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door Stichting Vrienden van Lotus verwerkt voor de volgende doelen:

 • U te informeren over activiteiten en doelen van onze stichting
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over de activiteiten en doelen van onze stichting en de mogelijkheden om ons te helpen/sponsoren
 • Het incasseren van uw donatie/gift
 • Informatie te verstrekken op onze website (bijvoorbeeld van een actie die u heeft opgezet om geld in te zamelen)
 •  Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen
 • Voor administratieve doeleinden
 • Om een (zakelijke) relatie te onderhouden
 • Voor marketing en relatiebeheer
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen

Grondslagen voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens zijn

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de relatie stichting en vrijwilliger en om de netwerk- en informatiebeveiliging van onze IT-systemen te waarborgen
 • Omdat u toestemming heeft gegeven

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal hiervoor afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De verleende toestemming kan te allen tijde door de gever van de toestemming worden ingetrokken. De verwerking van de persoonsgegevens tot aan het intrekken van de toestemming is wel rechtmatig.

Social Media

Wij gaan graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met geïnteresseerden van onze stichting. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. 

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

U bepaalt zelf of u ons (actief) volgt en kunt ons altijd weer ontvolgen. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Verstrekking aan derden

Stichting Vrienden van Lotus verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Stichting Vrienden van Lotus verkoopt uw persoonsgegevens nooit. Met bedrijven die uw gegevens als verwerker in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van Lotus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vrienden van Lotus maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Stichting Vrienden van Lotus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Vrienden van Lotus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Beveiliging

Stichting Vrienden van Lotus neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan) door Stichting Vrienden van Lotus. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenvanlotus.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunt u gevraagd worden om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan uw verzoek. Stichting Vrienden van Lotus reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vrienden van Lotus stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals fiscale verplichtingen. Mocht Stichting Vrienden van Lotus om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uu w persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Stichting Vrienden van Lotus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste datum van wijziging wordt onderaan het document weergegeven.

Vragen


Als u meer wilt weten of vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in.

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Lotus
p/a Kamperfoeliestraat 12
6031 TD Nederweert
E: info@vriendenvanlotus.nl

Laatste datum van wijziging: 29 juli 2021